نرهای عقیم نشده

نرهای عقیم نشده، به احتمال زیاد، اطراف خانه به دنبال جنس ماده پرسه می زنند. آنها با گربه های نر دیگر می‌جنگند و در محیط پیرامون خود برای تعیین قلمرو اسپری می‌کنند.

ماده های عقیم نشده

ماده های عقیم نشده به طور منظم فحل می شوند. در طول این مدت، آنها از نظر جنسی کاملن پذیرا بوده و رفتارهایی مثل گام زدن های پی درپی و تولید صداهای ناهنجار را از خود به نمایش می گذارند.

عقیم کردن

اخته کردن نرها و عقیم کردن گربه های ماده نتایجی را در بر دارد، مثل آرام شدن آنها و عدم اسپری کردن.

محبت

تحقیقات انجام شده توسط دکتر بنجامین هارت از دانشکده دامپزشکی دانشگاه کالیفرنیا، نشان داد که گربه‌های نر اخته شده ، عموما مهربانتر و کم پرخاشتر از گربه‌های ماده‌ی عقیم شده اند.

مهارت شکار

به نظر می‌رسد که گربه های ماده شکارچیان بهتری باشند، شاید به این دلیل که در طبیعتشان، این وظیفه‌ی آنهاست که تازمانی که پیر می شوند، برای بچه‌های خود شکار آورده و آن‌ها را تغذیه کنند.

.